سـامانه شفافــ‌سازی

افراد حقیقی یا حقوقی دریافت‌کننده مجوزهای اعطایی

افراد حقیقی یا حقوقی دریافت‌کننده مجوزهای اعطایی...

ردیف

عنوان

تاریخ درخواست

زمان دریافت مجوز

مهلت اعتبار مجوز

نام دریافت کننده مجوز

1

موافقت اصولی برداشت آب

10/12/1401

21/3/1402

 18 ماه

جلیل بوعذار

2

موافقت اصولی برداشت آب

20/10/1401

22/01/1402

18 ماه

صادق کوتی و شرکاء

3

موافقت اصولی برداشت آب

10/11/1401

24/02/1402

18 ماه

کاظم رهنمون نیا

4

موافقت اصولی برداشت آب

10/10/1401

23/02/1401

18 ماه

مطیر سیلاوی

5

موافقت اصولی برداشت آب

10/09/1401

22/01/1402

18 ماه

فیصل حیاوی

6

موافقت اصولی برداشت آب

20/10/1401

22/01/1402

18 ماه

عبداله امیری و شریک

7

موافقت اصولی برداشت آب

20/09/1401

22/01/1402

18 ماه

حسین حمودی و شرکاء

8

موافقت اصولی برداشت آب

20/08/1401

24/11/1401

18 ماه

سید حسن هاشمی محمودیان

9

موافقت اصولی برداشت آب

17/01/1402

08/03/1402

6 ماه

مجاهد بوسویط

10

موافقت اصولی برداشت آب

27/10/1401

16/12/1401

6 ماه

سید احمد حسینی احمدفداله

11

موافقت اصولی برداشت آب

01/11/1401

16/12/1401

18 ماه

عباس بوجلال

12

موافقت اصولی برداشت آب

01/11/1401

16/12/1401

18 ماه

سید قاسم موسوی هاشمی و شریک

13

موافقت اصولی برداشت آب

05/11/1401

16/12/1401

18 ماه

یونس کوتی و شریک

14

موافقت اصولی برداشت آب

01/10/1401

03/11/1401

18 ماه

احمد حلفی

15

موافقت اصولی برداشت آب

10/10/1401

16/11/1401

18 ماه

سید جلیل مولا و شریک

 
 
 

 

 

 

 

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :